Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Onkenhout niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Onkenhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarop vermelde informatie, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Wijzigingen
Onkenhout behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Onkenhout. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Onkenhout is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Onkenhout geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bezoekgegevens
Op de website van Onkenhout worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website voor Google Analytics en worden door Onkenhout gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u uw gegevens aan Onkenhout verstrekt via een formulier op de website, kan Onkenhout uw persoonsgegevens verwerken. De invulschermen tonen aan welke persoonlijke gegevens aan ons worden doorgegeven. Indien u voor artikelnummers een offerte aanvraagt, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de offerte. Uw persoonlijke gegevens worden door ons automatisch opgeslagen en uitsluitend verzameld voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden. Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking van derden, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat.

Bewaarperiode
Onkenhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar marketing@onkenhout.nl. Onkenhout zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Indien u vermoedt dat wij uw gegevens op een verkeerde manier gebruiken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Onkenhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met Onkenhout op via marketing@onkenhout.nl.

Advies nodig?

Al onze experts hebben een technische achtergrond. Zij helpen u graag als u vragen heeft of vrijblijvend technisch advies wilt.